Yoshitsune Dojo
School of Self-Defense
Hakko-ryu in the USA
The Yoshitsune Dojo had a rich history of aiding the development of Hakko-ryu Jujutsu in the USA.
Junji Saito Sensei
Early Development of Jujutsu in the United States
Kito-ryu in the USA
History of Kiyose Nakae and Kito-ryu
Previous slide
Next slide

Individual Ryu-ha of the

Yoshitsune Dojo

Yoshitsune Waza

Hakko-ryu

Sekiguchi-ryu

Kito Ryu 3 Maki and Kyusho Set

Kito-ryu

Sosuishi-ryu

Jigen-ryu Maki

Jigen-ryu

Mr D Hanbo Tsuki

Hepi-ryu

Goshindo Kenpo Cover

Goshindo Kenpo

Scroll to Top