Shiatsu to Goshin no Hijutsu Mokuji Translation

Shiatsu to Goshin no Hijutsu Mokuji Translation Read More »

My English translation of the table of contents for Okuyama Sensei’s book Shiatsu to Goshin no Hijutsu (Secret Art of Shiatsu and Self-Defense). This book details the deep link between Koho Shiatsu and self-defense.

Shiatsu to Goshin no Hijutsu Mokuji Translation Read More »